Radonmätning arbetsplats

Arbetsgivare har en tydlig skyldighet att genomföra radon mätning och säkerställa en trygg arbetsmiljö där de anställda inte utsätts för hälsorisker. Det är av yttersta vikt för arbetsgivaren att uppfylla detta omfattande arbetsmiljöansvar för att skapa en säker och hälsosam arbetsplats. Som arbetstagare är det av största betydelse att känna sig trygg och säker i sin arbetsmiljö.

Det omfattande arbetsmiljöansvaret innebär att arbetsgivaren har ett ansvar att kontinuerligt kontrollera och övervaka arbetsplatsen för att säkerställa att det inte finns förhöjda nivåer av radon. En radonmätning är ett viktigt verktyg för att identifiera eventuella problem och vidta lämpliga åtgärder för att minimera exponeringen för radon.

Enligt Strålskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö och minska risken för radonexponering på arbetsplatsen. Detta innebär att regelbundna radonmätningar måste utföras för att hålla koll på radonhalten och vid behov vidta snabba och effektiva åtgärder.

Att ta ansvar för arbetsmiljön är inte bara en laglig skyldighet utan också ett uttryck för omsorg om de anställda. Genom att genomföra radonmätningar visar arbetsgivaren att de tar arbetsmiljön på allvar och prioriterar de anställdas hälsa och välbefinnande.

En radonmätning på arbetsplatsen ska pågå under minst två månader mellan 1 oktober och 30 april. Denna typ av mätning kallas för långtidsmätning och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde.

Om årsmedelvärdet av radonhalten på arbetsplatsen överskrider referensnivån, måste arbetsgivaren agera genom att vidta lämpliga åtgärder för att minska radonhalten till en säker nivå, som ligger under referensnivån. Detta är en obligatorisk åtgärd enligt det lagstadgade arbetsmiljöarbetet för att säkerställa att de anställda inte utsätts för hälsorisker på grund av radonexponering.

De rikt- och gränsvärden som har fastställts för radon kommer från Strålskyddsmyndigheten, Arbetsmiljöverket, Boverket och Livsmedelsverket.  I bostäder och lokaler för allmänna ändamål gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Från och med den 1 oktober 2021 har en förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser införts. Denna nya metodbeskrivning syftar till att förbättra precisionen och tillförlitligheten i radonmätningar och ersätter den tidigare metodbeskrivningen från 2004.

Den nya metodbeskrivningen är utformad för att möjliggöra noggrann bestämning av radonhalten på arbetsplatser och bidra till en mer effektiv hantering. 

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon uppskattningsvis 400-500 lungcancerfall varje år. Denna statistik understryker vikten av att genomföra regelbundna radonmätningar på arbetsplatser för att identifiera och hantera eventuella höga radonhalter. Genom att vara medveten kan arbetsplatser vidta lämpliga åtgärder för att minska exponeringen och därmed minska risken för lungcancer bland de anställda.